FEM TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED SOCIALA MEDIER / Five tips to get started with social media (SE+EN)

In English

Om du är egenföretagare har du eventuellt tagit tag i det själv. Om du har ett företag med få anställda kan någon av dem ”som kan det här” lagt upp något till att börja med. Om du är VD för ett större företag med flera anställda har du sannolikt en marknadsansvarig som tagit hand om den biten.

Ditt företag har alltså en närvaro på sociala medier? Bra! Men sköter det sig själv? Nej, tyvärr gör det nog inte det. Sociala medier är inga självspelande pianon.

Det krävs kunskap, tid och resurser för att hantera sociala medier och för att satsningen ska ge förväntat resultat. Det är tyvärr alltför vanligt att det inte finns någon plan, uttalad avsikt eller dedikerad resurs för ett företags närvaro på FaceBook, LinkedIn, Instagram, Google+, osv. Sociala medier behöver vara en del i ditt företags verksamhetsmål. Sociala medier bör ingå i marknadsplanen. Den som är ansvarig för sociala medier i ditt företag ska ha det som en uttalad del av sina arbetsuppgifter.

Det är egentligen inte så svårt. Här är fem tips för att komma igång:

 1. Du behöver klargöra VARFÖR ditt företag ska vara på sociala medier och VAD du vill uppnå.
  Är det för att driva trafik till din webbsida? För att listas högre i sökmotorerna? För att bygga relationer som leder till nya affärer? För att öppna en ny säljkanal? För att dina konkurrenter finns på sociala medier? För att det är gratis?
 2. Du behöver ta reda på VAR din målgrupp befinner sig för att kunna välja VILKET/VILKA forum som är bäst för ditt företag.
  Lägg inte energi på forum där inte dina kunder finns – du kan inte vara överallt, i synnerhet inte om du inte har resurserna. Om du har en nagelsalong, hittar du fler kunder på FaceBook än på LinkedIn, till exempel.
 3. Du behöver besluta VEM som ska bevaka, besvara och bolla vidare frågor och kommentarer.
  Bered dig på att sociala medier öppnar upp för dialog med ditt företags följare – dygnet runt. Sociala medier är inte ett forum för envägskommunikation. De som följer ditt företag vill ha snabba svar på frågor och kommentarer. Dialog skapar även kundengagemang.
 4. Du behöver en plan för VAD och HUR du ska kommunicera.
  När du vet vad syftet är med företagets närvaro på sociala medier är det lättare att planera vad och hur du ska kommunicera med din målgrupp. Om syftet till exempel är att få nya och återkommande kunder till din nagelsalong, kan kommunikationen gå ut på återkommande FaceBook-kampanjer och -evenemang för dessa målgrupper.
 5. Du behöver planera NÄR publicering ska ske.
  Regelbunden kommunikation gör att följarna har en anledning att återkomma för att kolla dina erbjudanden. Ditt företag placerar sig ”top of mind” hos dem när de söker produkter eller tjänster.

Hör av dig till PureContext om du vill veta mer eller har funderingar kring ditt företags satsning på sociala medier.


Five tips to get started with social media

If you’re self-employed, you may have taken hold of it yourself. If you have a business with few employees, one of them “who knows about this” may have posted something to begin with. If you are the CEO of a large company with many employees you most likely have a marketing manager who has taken care of that part.

So your company has a presence on social media? Great! But does it run itself? No, it is highly unlikely. Social media is not a player-piano.

Knowledge, time and resources are required to manage social media and for the investment to yield the expected result. Unfortunately, it is too common that there is no plan, pronounced intention or dedicated resource for a company’s presence on Facebook, LinkedIn, Instagram, Google+, etc. Social  media needs to be a part of your company’s business goals. Social media should be included in the marketing plan. Whoever is responsible for social media in your business should have it as an explicit part of their duties.

It is really not that hard. Here are five tips to get you started: 

 1. You need to clarifly WHY your company should be on social media and what you want to achieve.
  Is it to drive traffic to your website? To be listed higher in search engines? To build relationships that lead to new business? To open a new sales channel? Because your competitors are on social media? Because it is free?
 2. You need to find out WHERE your target audience is to be able to choose WHICH forum is best for your business.
  Don’t add energy to forums where you won’t find your customers – you can’t be everywhere, especially if you don’t have the resources. If you have a nail salon, you will find more customers and prospect on Facebook than you will on LinkedIn, for example.
 3. You need to decide who will monitor, respond and forward questions and comments.
  Understand that social media will open up a dialogue with the followers of your company – around the clock. Social media is not a forum for one-way communication. Your company’s followers will want quick answers to questions and comments. Dialogue will also create customer engagement.
 4. You will need a plan for WHAT and HOW you will communicate.
  Once you know the purpose of the company’s presence on social media, it’s easier to plan what and how to communicate with your target audience. For example, if the purpose is to get new and repeat customers to your nail salon, the communication can be recurring Facebook campaigns and events for these target groups.
 5. You need to plan when the publication will take place.
  Regular communication gives the followers a reason to come back to check out your offerings. Your company will rank “top of mind” when they are looking for products or services.

Please contact PureContext if you want to know more or have questions about your company’s investment in social media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.