In English

Lena_Puronen-PureContextVem står bakom företaget PureContext?

Jag heter Lena Puronen och startade PureContext 2016 för att hjälpa små och medelstora företag med kommunikation, marknadsföring, digitala/sociala medier och texthantering (skriva, översätta, språkgranska, korrekturläsa, redigera). Jag har 30 års erfarenhet av detta på operativ och strategisk nivå – både traditionellt och online.

Att arbeta med texter så att de blir begripliga och korrekta – rena från missförstånd, fel och onödigheter – är mitt huvudområde. Därav företagets namn: PureContext (som även är en anspelning på mitt efternamn). En korrekt och bra skriven eller bra översatt text är pricken över i, det som gör att ditt företag uppfattas som professionellt.

Webb, digitala och sociala medier är andra områden som jag har stor erfarenhet av och passion för, både som användare och utförare.

Ordet och kanalen landar i information, kommunikation och marknadsföring, som kan få stor genomslagskraft om det används rätt. All kommunikation är intressant, men jag brinner särskilt för internkommunikation. Transparent kommunikation leder till medarbetarengagemang och lojalitet, som i sin tur leder till att en organisation lättare når sina mål. En gemensam tolkning av informationen bidrar till delade värderingar och får alla parter på arbetsplatsen att dra åt samma håll.

Den röda tråden. Och lite mer.

Min röda tråd är ORDET, inte bara i yrkeslivet utan även privat. Jag tillbringar gärna ledig tid med läsning och skriver då lusten faller på.

I ordet ligger också mitt språkintresse. Svenska är mitt modersmål, men engelskan ligger inte långt efter. Finska fick jag med modersmjölken, och jag har studerat tyska, franska, spanska och latin. Dessa språk är passiva, men ofta till nytta ändå, t ex när jag arbetar med texter. Eller när jag reser – ett annat intresse.

Jag är lösningsorienterad – utmaningar får mig att utvärdera alternativa vägar för att uppnå ett mål. Ingenting är omöjligt, bara man har rätt inställning. Jag är en självständig lagspelare. Introvert och extrovert på samma gång. Jag trivs i samarbetet med andra men har också en stor inre drivkraft att få saker gjorda själv. Och då ska det vara noggrant utfört.


Who’s behind the company PureContext? 

My name is Lena Puronen and I started PureContext in 2016 to help small and medium-sized companies with communication, marketing, digital/social media and text management (writing, translating, language review, proofreading, editing). I have 30 years of experience of this from an operational as well as a strategic level – both traditional work and online.

Working with text making them comprehensible and accurate – clean of misunderstandings, errors and unnecessaries – is my speciality. Hence the company’s name: PureContext (which is also an allusion to my last name). A correct and well-written text is often the “icing on the cake”, as it contributes to your business being perceived as professional. 

The web, digital and social media are other areas that I have great experience of and passion for, as a user as well as a provider.

The word and the channel land in information, communication and marketing, which can have a great impact if used correctly. All communication is interesting, but I am especially passionate about internal communication. Transparent communication leads to employee commitment and loyalty, helping organisations reach their performance goals. A joint interpretation of information contributes to shared values and makes all parties at work pull in the same direction.

My life theme. And some more.

My life theme is WORDS, not only professionally but also privately. I enjoy spending my free time reading and also writing when the urge strikes.

Words are also present in my interest in languages. Swedish is my native language, but English is not far behind. Finnish was my first language, and I have also studied German, French, Spanish and Latin. These languages are passive, but I still have great use of them, for example when I’m translating or working on texts. Or when I travel – another interest of mine.

I am solution-oriented – challenges allow me to evaluate alternative ways to achieve a goal. Nothing is impossible if you only have the right attitude. I am an independent team player. Introvert and extrovert at the same time. I thrive in collaboration with others, but also have a great inner drive to get things done on my own. And then it should be done thoroughly.