In English

Ibland behövs en översättning för att nå alla i avsedd målgrupp. Översättning är ofta en del i annan texthantering. Det kan handla om att nå ut med information till kunder eller anställda. Eller så ska bra litteratur fånga den rätta känslan i sin översatta version. I vissa situationer är det särskilt viktigt att snabbt få information på sitt eget språk, t ex i samband med förändrings- och krishändelser.

Utlandserfarenhet och arbete inom företag med engelska som koncernspråk har bidragit till att jag kunnat hålla engelskan på en konstant mycket hög nivå och nästan i nivå med mitt modersmål – svenska. Jag arbetar som frilansöversättare, huvudsakligen med svenska som målspråk och engelska som källspråk, men även vice versa. Jag har även finska, tyska, franska, spanska och latin i bagaget, vilket bidrar till allmän språkbildning, men är inte språk jag aktivt arbetar med.

Jag är en sann generalist, men kan även åta mig följande typer av översättningar:

 • Kommersiellt / Reklam / Marknadsföring / Kommunikation
 • IT / Digitala medier / Sociala Medier
 • Litteratur
 • Turism
 • HR / Arbetsrätt / Fackföreningar
 • Arbetsmiljö / Miljö, hälsa, säkerhet
 • Teknik / Produktion

Jag har tidigare även arbetat som tolk (SV-EN) vid studiebesök hos företag och organisationer i Storbritannien.

Jag är Associerad medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).

SDL_Trados


A translation is often required to reach all in the target audience. Translation is often an element in other text handling. This may involve reaching out with information to customers or employees. You may want good literature to capture the right feeling in its translated version. In some situations, it is particularly important to provide information in a person’s own language, for example in connection with a change or crisis management.

Experience from working abroad as well as working in a company with English as the corporate language has helped me keep my English at a constant high level and almost at level with my native language – Swedish. I work as a freelance translator, mainly with Swedish as the target language and English as the source language, but also vice versa. I also have knowledge of Finnish, German, French, Spanish and Latin, which contributes to general language competence but are not languages that I am actively working with.

I am a true generalist, but can also take on these types of translations: 

 • Commercial / Advertising / Marketing / Communication
 • IT / Digital media / Social media
 • Literature
 • Tourism
 • HR / Employment law / Trade unions
 • Work environment / Environment, Health, Safety
 • Engineering / Manufacturing

Previous experience also includes acting as an interpreter during group visits to companies and organisations in the UK. 

I am an Associate Member of SFÖ (Sveriges Facköversättarförening – The Swedish Association of Professional Translators).

SDL_Trados