In English

wawawa-1241847-638x369Det finns oändliga möjligheter med digitala och sociala medier för den som kan utnyttja dem till sin fördel. Det räcker inte enbart att ditt företag har ett en webbsida och ett intranät, eller har en närvaro på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn, utan du måste arbeta målmedvetet med att kommunicera med dina följare för att de inte ska tappa intresset. Regelbundna uppdateringar, strategi och dedikerade resurser är viktiga – digitala och sociala medier är inte självspelande pianon.

Jag har lång erfarenhet av arbete med onlineverktyg som internet, extranet och sociala medier, samt interna verktyg som intranät, bildbank, mediaportal och produktdatabas. Jag har varit med om att utveckla och rulla ut digitala verktyg som projektledare. Min styrka ligger i att jag förstår användarperspektivet.

Användarutbildning är ofta underskattat i ett digitalt projekt. Om du ignorerar det kan projektinvesteringen vara bortkastad eftersom du misslyckas med att få alla med på tåget.

Det är lätt att få sociala medier och internet att samspela för att lyfta ditt företags hemsidas placering vid sökning. Med enkla medel kan du lära dig hur du själv optimerar din hemsida och kommer igång med statistikverktyg för att följa hur hemsidan besöks.

PureContext utför bland annat följande tjänster inom digitala och sociala medier:

 • Rådgivning och utbildning inom sociala medier
 • Rådgivning och utbildning kring enklare optimering av er webbsida
 • Utvärdering av och rekommendationer för befintliga plattformar
 • Innehåll, inlägg och dialog på befintliga plattformar
 • Struktur, strategi och grundupplägg av ditt företags webbsajt (i WordPress eller mallar/verktyg valfri webbleverantör)
 • Struktur, strategi och grundupplägg av ditt företags närvaro på sociala medier (t ex FaceBook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
 • Löpande bevakning och uppdatering av webbsajter och sociala medier

There are endless possibilities with digital and social media for those who can use them to their advantage. It is not enough that your company has a website and an intranet, or has a presence on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn, but you must work consciously to communicate with your followers so that they don’t lose interest. Regular updates, strategy and dedicated resources are essential – digital and social media are not self-playing pianos. 

I have extensive experience in working with online tools like the internet, extranet and social media, as well as internal tools intranet, image gallery, media portal and product database. I have been involved in developing and rolling out digital tools as a project manager. My strength is that I understand the user perspective. 

User training is often underestimated in a digital project. If you ignore it, the project investment will be wasted because you fail to get everybody on board. 

It’s easy to get social media and the internet to interact to raise your company’s website listing in a search. With simple means, you can learn how to optimize your website and get started with statistics tools to monitor the visits to your website.

PureContext carries out the following services within digital and social media:

 • Consulting and training in social media 
 • Advice and training on basic optimization of your website 
 • Evaluation of and recommendations for existing platforms 
 • Content, posts and dialogue on existing platforms
 • Structure, strategy and basic implementation of your company’s website (WordPress or templates/tools of optional hosting provider) 
 • Structure, strategy and basic implementation of your company’s social media presence (eg Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
 • Continuous monitoring and updating of websites and social media