In English

Effektiv kommunikation – helt enkelt.

color-pencils-1419331-1279x852Behöver du en översättning från engelska till svenska, eller hjälp med språkgranskning av din egen text så att den är korrekt på svenska?

Kämpar du med att få ut tydlig och begriplig information till din målgrupp?

Lägger du ner mycket tid på texter som du inte riktigt får till?

Finns ditt företag på webben eller behöver ditt företags online-närvaro startas upp eller förnyas?

Har du nyligen startat företag och behöver hjälp med att sätta upp ramarna för en grundläggande grafisk profil för ditt företag?

Saknar du tid, resurser eller kunskap att göra allt detta?

Tydlig, korrekt och begriplig kommunikation, marknadsföring och information kan ha stor genomslagskraft. PureContext hjälper ditt företag att växa och få ut sitt budskap tydligt och begripligt för de avsedda målgrupperna.
Kontakta mig för hjälp med:

Kommunikation | Marknadsföring | Webb, digitala/sociala medier | Översättning | Språkgranskning | Korrekturläsning | Redigering


Efficient communication – quite simply.

Do you need a translation from English into Swedish, or help with proofreading your own text so that it is correct in Swedish?

Are you struggling to get your information through to your target audience in Swedish, clear and understandable?

Are you working on texts that you donät seem to make heads or tails of?

Is your company on the internet, or do you need to create or improve your online presence?

Have you recently started a company and need help with setting up the framework for a basic visual profile for your company?

Do you lack the time, resources or knowledge to do all this?

Clear, accurate and understandable communication, marketing and messages can have a great impact. PureContext helps your company grow and get your message across clear and understandable to the intended target groups.
Contact me for help with the following: 

Communication | Marketing | Web, digital/social media | Translation | Proofreading | Language review | Editing