In English

talk-bubble-1174081-639x903Tydlig information och effektiva kommunikationsinsatser skapar värde och engagemang – generellt i samhället, hos kunder och i en hel organisation. Med kommunikation skapar du mening och sammanhang för dina målgrupper. Förutom gemensam förståelse, bidrar god kommunikation även till ett starkt varumärke och delade värderingar som får alla parter att dra åt samma håll. Detta är i synnerhet viktigt internt, där medarbetarna är företagets ambassadörer i alla sammanhang. Detta kan PureContext bidra med.

Med 30 års erfarenhet från olika roller inom marknadskommunikation och internkommunikation på både operativ och strategisk nivå kan jag hjälpa ditt företag att kommunicera med bl a:

 • Personalinformation
 • Ledningsinformation
 • Produktinformation
 • Information för webb och sociala medier
 • Nyhetsbrev
 • Presentationer
 • Marknads- och informationsmaterial

Jag har stor vana vid att arbeta med både traditionella verktyg som Word, diverse Adobe-program, samt digitalt via webb och sociala medier.


Clear information and effective communication efforts create value and commitment – generally in the community, with customers, and for a whole organisation. With communication, you create meaning and context for your target audiences. In addition to a common understanding, good communication also contributes to a strong brand and shared values that make all parties pull in the same direction. This is particularly important internally, where the employees are the company’s ambassadors in all aspects of life. PureContext can contribute in this matter.

With 30 years of experience in various roles in marketing communications and internal communications at both operational and strategic level, I can help your business communicate with, among other things:

 • Personal information
 • Management information
 • Product information
 • Information for web and social media
 • Newsletters
 • Presentations
 • Marketing and information materials

I am very accustomed to working with traditional tools such as Word and various Adobe applications, as well as digitally via the web and social media.